S 140894220

วันที่ 25 สิงหาคม 2564
นายปัญญา แววดี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออ่าวลึก นายชัชวาลย์ เพ็ชรแท้ ปศุสัตว์อำเภออ่าวลึก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (แปลงปี 2562-2563) กลุ่มแปลงใหญ่แพะอ่าวพระยา หลักสูตรที่ 2 “ การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และ การบริหารจัดการผลผลิต การลดต้นทุน และการตลาด ” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ่าวลึก (ศพก.) หมู่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสถาพร วังบุญคง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย นางเกศรินทร์ คะเณย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายอนวัช ไชยสง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการสร้างมูลค่าสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย (แพะ) และนายสัตวแพทย์จิตตภูธิ์ พ่วงปิ่นเพชร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานซึ่งได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากเกษตรกร เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน