001

วันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 64

นายปัญญา แววดี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสาวขวัญกม  ปักการะโน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธิปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 กรณีโรคลัมปีสกิน เพื่อให้เกิดควาเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 และหลักเกณฑ์์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 กรณีโรคลัมปีสกิน

16007

วันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยนายปัญญา  แววดี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การให้แนะนำความรู้พร้อมเอกสารเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมรับบริการดังกล่าว

S 3809391

วันที่ 31 สิงหาคม 2564
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเหนือคลอง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ออกเก็บตัวอย่างเลือดแพะในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง 3 ฟาร์ม จำนวน 125 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบโรคบรูเซลลาในแพะ แกะ และต่ออายุฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาชนิดแพะ ระดับ A

603658

วันที่ 1 กันยายน 2564
นายปัญญา แววดี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าที่จากกลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และเจ้าหน้าที่จาก ศวพ.ภาคใต้ตอนบน เข้าทำลายแพะ และฝั่งกลบ ตามหลักการทางสัตวแพทย์ เพื่อการควบคุมโรค ในแพะ ที่ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ จำนวน 1 ตัว และโรคเมลิออยโดซิส จำนวน 1 ตัว ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

8696

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยนายปัญญา  แววดี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การให้แนะนำความรู้พร้อมเอกสารเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมรับบริการดังกล่าว

เนื้อหาอื่นๆ...