S 141295621

วันที่ 26 สิงหาคม 2564
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดย นายปัญญา แววดี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายณรงค์ บุญพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเหนือคลอง นายสมหมาย เพชรเครือ ปศุสัตว์อำเภอเหนือคลอง อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (แปลงปี 2562-2563) กลุ่มผู้เลี้ยงแพะอำเภอเหนือคลอง หลักสูตรที่ 2 “ การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และ การบริหารจัดการผลผลิต การลดต้นทุน และการตลาด ” ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มผู้เลี้ยงแพะอำเภอเหนือคลอง หมู่ 1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสถาพร วังบุญคง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย นางเกศรินทร์ คะเณย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายอนวัช ไชยสง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการสร้างมูลค่าสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย (แพะ) และนายสัตวแพทย์จิตตภูธิ์ พ่วงปิ่นเพชร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานซึ่งได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากเกษตรกร เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน