4441

วันที่ 25  สิงหาคม 2564 นายปัญญา  แววดี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรเจ้าของศูนย์ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) จำนวน 7 ศูนย์ หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน (ครู ข.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ฝึกทักษะอาชีพให้เจ้าของศูนย์ ศพก. ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสามารถนำไปถ่ายทอดสู่สมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมนูที่ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ เนื้อแดดเดียว ไก่สวรรค์ และเจอร์กี้ไก่