S 139067441

วันที่ 20 สิงหาคม 2564
นายปัญญา แววดี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายณรงค์ บุญพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายสมหมาย เพชรเครือ ปศุสัตว์อำเภอเหนือคลอง นายปิยะกร สุวรรณมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง ร่วมส่งมอบพันธุ์แพะ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2564 ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแปลง ป่าแหลมกรวด และป่าคลองบางผึ้ง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวนเกษตรกร 20 ราย มอบพ่อพันธุ์แพะพันธุ์บอร์ จำนวน 2 ตัวและแม่พันธุ์แพะลูกผสมจำนวน 22 ตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองแรด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่