S 6242460

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอาวลึกน้อย จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอาวลึกน้อย อำเภออาวลึก จ.กระบี่ โดยให้บริการการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว จำนวน  58 ตัว และ ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การดำเนินงานโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี.