๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 34,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 7,600 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding)

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (วัสดุการเกษตร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 1,200 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 3,400 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 84,000 บาท บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 224,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 14,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 5,690 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 49,860 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 24,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 1,200 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 14,300 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 18,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 8,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 9,680 บาท