๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 15,050 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจติดตั้งเดินสายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจง เงิน 9,580 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 9,800 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 6,930.39 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 23,506.83 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอะคลีลิค (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจง เงิน 8,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กบริเวณอาคาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 98.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 470,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอะคลีลิค (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจง เงิน 14,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 7,440 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 20,100 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 18,120 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 40,000 บาท