Product

 

เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุก เป็นมาตรฐานบังคับ

  • เรียน ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่         
  • ขั้นตอนการขอรับรอง GAP ฟาร์มสุกร (เอกสารแนบ 3(1))         
  • ประโยชน์ของการรับรอง GAP ฟาร์มสุกร (เอกสารแนบ 3(2))         
  • พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (เอกสารแนบ 2)         
  • (ร่าง) มกษ. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร         

ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

  • new icon gif 9สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ปี 2564         

 

 

 

_______________________________________________________________________________