๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 12,483.10 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 8,250 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 6,388.97 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอะครีลิค (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 8,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัยญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 3,200 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 3,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 15,050 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจติดตั้งเดินสายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจง เงิน 9,580 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 9,800 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 6,930.39 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 23,506.83 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอะคลีลิค (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจง เงิน 8,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กบริเวณอาคาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 98.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 470,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอะคลีลิค (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจง เงิน 14,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 7,440 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 20,100 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 18,120 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 40,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 34,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 7,600 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding)

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (วัสดุการเกษตร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 1,200 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 3,400 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 84,000 บาท บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 224,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 14,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 5,690 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 49,860 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 24,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 1,200 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 14,300 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 18,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 8,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 9,680 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 13,500 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 119,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 300,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 28,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 50,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 5,045 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 26,835 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (วัสดุการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 5,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 6,750 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 16,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 15,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 67,500 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 5140 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 55,400 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 9,800 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 90,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 27,778.45 บาท