๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 13,500 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 119,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 300,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 28,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 50,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 5,045 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 26,835 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (วัสดุการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 5,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 6,750 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 16,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 15,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 67,500 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 5140 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 55,400 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 9,800 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 90,000 บาท

๐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 27,778.45 บาท