8696

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยนายปัญญา  แววดี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การให้แนะนำความรู้พร้อมเอกสารเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมรับบริการดังกล่าว