S 140386323

วันที่ 24 สิงหาคม 2564
นายปัญญา แววดี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลายพระยา โดย นายมิตรภาพ ไชยรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอปลายพระยา นางสาวสายชล ดินแดง นักวิชาการสัตวบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (แปลงใหม่ 2564) กลุ่มแปลงใหญ่แพะอำเภอปลายพระยา หลักสูตรที่ 1 “ กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์และการบริหารจัดการแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ” ณ ศาลาประชาคมหมู่ 5 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยมีนางสาวประทุม มะลิเครือ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรในการอบรมและบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร ซึ่งได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากเกษตรกร เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน