ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๕๙

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๒๓๑ ครั้ง

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์กระบี่ ดำเนินการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยจัดอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและถูกต้อง โดยมี นายณรงค์ เกิดศรี ปสุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่