ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นำเกษตรกรเข้ารับโล่รางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๔๔๓ ครั้ง

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายให้กรมปศุสัตว์ ดำเนินโครงการคัดเลือกกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภายใต้งานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จำนวน ๘ กิจกรรมหลัก ได้แก่กิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น กลุ่มเกษตรกรดีเด่น วิสาหกิจขุมขนปศุสัตว์ดีเด่น กลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริดีเด่น หมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ดีเด่น อาสาปศุสัตว์ดีเด่น และเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณะชน เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่ได้ร่วมส่งกิจกรรมเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศใน ๒ กิจกรรม คือ เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น เกษตรกรดีเด่น ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏดังนี้ เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น รางวัลชนะเลิศประเภทปรับปรุงพันธ์และขยายพันธุ์ ได้แก่นายสุรศักดิ์ เรืองมาก ๖๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และรางวัลที่ ๒ ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี นายเคียง ใยทอง ๕๗ หมู่ ๓ ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ อันดับ ๒ นายสมบัติ บุญถาวร อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่๘ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายณรงค์ เกิดศรี เป็นผู้กล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่