ข่าวประชาสัมพันธ์news

จังหวัดกระบี่ จัดเสวนาหัวข้อ กระบี่เมืองแพะ 2020

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๖๕๙ ครั้ง

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๘ จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดเสวนาหัวข้อ กระบี่เมืองแพะ ๒๐๒๐ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้เลี้ยงแพะรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลสู่การเป็นเมืองประชาคมอาเซียน งบจังหวัดกระบี่ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา มีเกษตรกรให้ความร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง ได้รับเกียรติวิทยากร จำนวน ๔ ท่าน คือ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ นายธัญญา สุขย้อย ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๙ นายบุญส่ง รัตนพร ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๘ และนายสมบัติ บุญถาวร ประธานชนมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่