ข่าวประชาสัมพันธ์news

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ประชุมติดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๑๒๑๖ ครั้ง

๒๑ พ.ย. ๕๗ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อติดตามตรวจสอบแผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณในทุกโครงการ/กิจกรรม โดยมีผู้รับผิดชอบงานทุกกลุ่มฝ่ายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง