ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๕๘

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๔๕๗ ครั้ง

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมาน แสงสะอาด เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยมีนายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงความพร้อมของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้เลี้ยงแพะรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลสู่ประชาคมอาเซี่ยน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณจากจังหวัด และจะดำเนินการแล้วเสร็จตามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘