ข่าวประชาสัมพันธ์news

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบใบรับรองเป็นฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๗๔ ครั้ง

สืบเนื่องจากที่กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β - agonist) ในสุกร เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการบริโภคเนื้อสุกร และเพื่อกดดันมิให้ฟาร์มต่างๆ ใช้สารเร่งเนื้อแดงในระบบการเลี้ยงสุกร เนื่องจากอาจตกค้าง ในผลิตภัณฑ์สัตว์จนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สัตว์ได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β - agonist) ในสุกร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ จึงได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะสุกรจากฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันจังหวัดกระบี่ มีฟาร์มสุกร จำนวน 30 ฟาร์ม โดยในปีงบประมาณ 2557 จังหวัดกระบี่ มีเป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน 10 ฟาร์ม จากผลการตรวจวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรจากฟาร์มดังกล่าว ไม่พบการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β - agonist) เกินกำหนด โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างจากฟาร์ม อย่างน้อย 3 ครั้ง ในเวลา 3 เดือน ติดต่อกัน จากการดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 จังหวัดกระบี่ มีฟาร์มที่ได้รับใบรับรองเป็นฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β - agonist) จำนวน 10 ฟาร์ม