ข่าวประชาสัมพันธ์news

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กับการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๙๘๑ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กับการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวดกระบี่ นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการอบรมฯ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีการดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพิเพียงบ้านเขากลม ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ โดยมีนายสงวน มงคลศรีพันเลิศ ปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง