ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศจ.กระบี่ ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงฯ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๔๔๓ ครั้ง

เมื่อ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗ นางวีณา พงศ์พัฒนานนท์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้