ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ติดตามผลการดำเนินของกลุ่มธนาคารโค-กระบือ และกลุ่มเข้มแข็ง

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๔๘๖ ครั้ง

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ได้ไปติดตามผลการดำเนินการโครงการ ธคก. ที่ ตำบลไสโป๊ะ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และตำบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับโคตามสัญญาใหม่ จำนวน ๒๐ ราย จำนวนโค ๒๐ ตัว และมีโคตายจำนวน ๒ ตัว ซึ่งได้แจ้งขออนุมัติจำหน่ายออกจากทะเบียนสัตว์เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหนือโค จำนวน ๑๘ ตัว โคตามโครงการธคก. ของอำเภอเหนือคลองให้ลูกตัวที่ ๑ จำนวน ๔ ตัว ส่วนโคที่เหลือยังคงมีปัญหาไม่ตั้งท้องหรือไม่แน่ใจว่าจะตั้งท้อง เกษตรกรจึงมีความต้องการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ทำการแก้ปัญหาโดยการตรวจท้องเพื่อจะได้ทราบให้แน่ชัดว่าโคมีปัญหาในด้านใด และเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป