ข่าวประชาสัมพันธ์news

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่จัดประชุมชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่๒/๒๕๕๗

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๖๐๖ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่จัดประชุมชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่๒/๒๕๕๗ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่