ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ดำเนินการตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงโรงคัดไข่

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๒๕ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ดำเนินการตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง โรงคัดไข่ บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด สำนักงานกระบี่ ตามที่คณะผู้ตรวจประเมินโรงคัดไข่ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ได้กำหนดให้มีการแก้ไขจากการประเมิน ผลการตรวจสอบ พบว่า การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อบกพร่อง บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด สำนักงานกระบี่ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามที่คณะผู้ตรวจประเมินให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว