ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มต้นแบบฯ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๔๘๒ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน ๕ ราย โดยปศุสัตว์จังหวัดได้มอบนโยบายในการดำเนินโครงการใ้ห้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ