ข่าวประชาสัมพันธ์news

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบเงินบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรฯ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๔๘๑ ครั้ง

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายประสิทธิ โอสถานนท์ มอบเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูล เลิศวัฒนาสมบัติ เป็นผู้รับมอบ โดยเงินดังกล่าวจะรวบรวมเข้าในบัญชี "โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ" เพื่อใช้ในการไถ่ชีวิตโค-กระบือและมอบให้กับเกษตรกร ตามโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘