ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๐๙ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยก่อนการประชุม ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศการคัดเลือกเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านทะคลอง อ.เมืองกระบี่ โดยมีนายอ้าหมีด บุตรเหล่ ประธานกลุ่มเป็นตัวแทนรับ