ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดทัศนศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๔๑๗ ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ นำคณะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ตำบลปกาสัย ทัศนศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงโคขุน ภายใต้โครงการกลุ่มผู้เลี้ยงโค ตำบลปกาสัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจาก งบพัฒนาโรงไฟฟ้ากระบี่