ข่าวประชาสัมพันธ์news
...

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอคลองท่อม

11 มีนาคม 2562

...

ตรวจติตตามโรงฆ่าพื้นที่อำเภอปลายพระยา

7 มีนาคม 2562

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เปิดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลายพระยา

7 มีนาคม 2562

...

ราชกิจจานุเบกษา

1 กุมภาพันธ์ 2562

...

ประกาศหาตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้นำเข้าหรือผู้นำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

29 มกราคม 2562

...

อบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตอาหาร TMR สำหรับแพะ

8 มกราคม 2562

...

อบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตอาหาร TMR สำหรับโค

26 ธันวาคม 2561

...

ประกาศ กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย

31 ตุลาคม 2561

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอเหนือคลอง

12 ตุลาคม 2561

...

ปศุสัตว์กระบี่ลงพื้นที่เยียวยาน้ำป่าไหลหลาก

5 ตุลาคม 2561

...

ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

7 กันยายน 2561

...

โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๑

31 กรกฎาคม 2561

...

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

3 กรกฎาคม 2561

...

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติฯ

29 มิถุนายน 2561

...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่และปฏิบัติงานโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร

10 พฤษภาคม 2561

...

การดำเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ชนิด โรคพิษสุนัขบ้า รอบจุดเกิดโรค รัศมี 5 กิโลเมตร (เทศบาลอำเภอลำทับ จ.กระบี่)

3 พฤษภาคม 2561

...

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมว ตำบลทุ่งไทรทอง ตามโตรงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

25 เมษายน 2561

...

ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

24 เมษายน 2561

...

ร่วมประชุม วางแผน แก้ปัญหา โรคพิษสุนัขบ้า

24 เมษายน 2561

...

สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดกระบี่

17 เมษายน 2561

...

โรคพิษสุนัขบ้าภัยร้ายไกล้ตัว

20 มีนาคม 2561

...

โครงการพัฒนาเครือข่ายการเลี้ยงและการตลาดแพะ ปี 2561

26 ธันวาคม 2560

...

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพ การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย

26 ธันวาคม 2560

...

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต.ดินแดง อ.ลำทับ

18 ตุลาคม 2560

...

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2/2560

31 พฤษภาคม 2560

...

ประชุมชมรมแพะกระบี่

23 สิงหาคม 2560

...

โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียตริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560

21 กรกฎาคม 2560

...

การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560

8 มิถุนายน 2560

...

พบปะ เยี่ยมเยียน และติดตามงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

1 มิถุนายน 2560

...

โครงการธนาคาร โค-กระบือ ตามพระราชดำริ

15 พฤษภาคม 2560

...

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1/2560

21 มีนาคม 2560

...

งานสัมนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออ่าวลึก

21 มีนาคม 2560

...

ตรวจประเมิณสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล

15 มีนาคม 2560

...

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

12 มกราคม 2560

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2559

28 ธันวาคม 2559

...

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์

22 พฤศจิกายน 2559

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ร่วมพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี"

22 พฤศจิกายน 2559

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ร่วมตรวจประเมินศูนย์รวบรวมไข่

17 พฤศจิกายน 2559

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ลงพื้นที่ตรวจสถานพยาบาลสัตว์

22 พฤศจิกายน 2559

...

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์

14 พฤศจิกายน 2559

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บ.ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่

3 พฤศจิกายน 2559

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2559

31 ตุลาคม 2559

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ร่วมงานวันป้องปันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

13 กันยายน 2559

...

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดทัศนศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

31 สิงหาคม 2559

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2559

24 สิงหาคม 2559

...

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดอบรมหลักสูตร คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

17 สิงหาคม 2559

...

ปศุสัตว์กระบี่ ร่วมประชุมติดตามฯ แผนการตรวจราชการ

11 สิงหาคม 2559

...

จังหวัดกระบี่ มอบพันธุ์พระราชทานฯ พันธุ์แบล็คเบงกอลให้แก่เกษตรกร

9 สิงหาคม 2559

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อ.เมืองกระบี่

27 กรกฎาคม 2559

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำทับ

25 กรกฎาคม 2559

...

ปศุสัตว์กระบี่ตรวจสอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ

25 กรกฎาคม 2559

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบป้ายปศุสัตว์ OK

13 กรกฎาคม 2559

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2559

30 มิถุนายน 2559

...

จังหวัดกระบี่จัดอบรมโครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อการป้องกันโรค

23 มิถุนายน 2559

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปางช้างและฟาร์มโคเนื้อ อ.อ่าวลึก

10 มิถุนายน 2559

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบไก่ไข่ให้โรงเรียน ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ

9 มิถุนายน 2559

...

ปศุสัตว์กระบี่ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ อ.ปลายพระยา

10 มิถุนายน 2559

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่

7 มิถุนายน 2559

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

2 มิถุนายน 2559

...

จังหวัดกระบี่ มอบของที่ระลึกให้นายสมบัติ บุญถาวร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

30 พฤษภาคม 2559

...

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ตรวจประเมิน ปศุสัตว์ OK

24 พฤษภาคม 2559

...

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ได้รับรางวัล สำนักงานปศุสัตว์ดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๙

4 พฤษภาคม 2559

...

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๕๙

12 กุมภาพันธ์ 2559

...

จังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะทำงานจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559

25 มกราคม 2559

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙

25 มกราคม 2559

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

5 ธันวาคม 2558

...

จังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะทำงานจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559

4 ธันวาคม 2558

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

25 พฤศจิกายน 2558

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

16 พฤศจิกายน 2558

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

27 ตุลาคม 2558

...

กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง อ.เขาพนม จ.กระบี่

21 ตุลาคม 2558

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่โครงการชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร อ.ปลายพระยา

17 กันยายน 2558

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์

22 กันยายน 2558

...

รอธ.วีรชาติฯ ประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่

18 กันยายน 2558

...

สนง.ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ อ.เมืองกระบี่

25 สิงหาคม 2558

...

สนง.ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ อ.เหนือคลอง

21 กรกฎาคม 2558

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

1 กรกฎาคม 2558

...

ปศุสัตว์เขต ๘ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่

1 กรกฎาคม 2558

...

สนง.ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ อ.อ่าวลึก

25 มิถุนายน 2558

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นำเกษตรกรเข้ารับโล่รางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

28 พฤษภาคม 2558

...

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒/๒๕๕๘

25 พฤษภาคม 2558

...

ปศจ.กระบี่ เป็นประธานการประชุมหน่วยเฉพาะกิจควบคุมโรคระบาดสัตว์

12 พฤษภาคม 2558

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่

8 เมษายน 2558

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อ.ลำทับ

19 มีนาคม 2558

...

จังหวัดกระบี่ จัดประกวดแพะในงาน กระบี่เมืองแพะ ปีแพะ

26 กุมภาพันธ์ 2558

...

จังหวัดกระบี่ จัดเสวนาหัวข้อ กระบี่เมืองแพะ 2020

25 กุมภาพันธ์ 2558

...

สนง.ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ อ.เขาพนม

24 กุมภาพันธ์ 2558

...

จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมแกงแพะกระทะเยอะ

20 กุมภาพันธ์ 2558

...

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดพิธีไถ่ชีวิตกระบือเฉลิมพระเกียรติ

19 กุมภาพันธ์ 2558

...

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดการฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

5 กุมภาพันธ์ 2558

...

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศด้านปศุสัตว์

29 มกราคม 2558

...

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๕๘

26 มกราคม 2558

...

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกษตรกรขอรับกระบือตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

28 ธันวาคม 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ดำเนินโครงการ กระบี่ เมืองสวย น้ำใส

3 ธันวาคม 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

1 ธันวาคม 2557

...

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ประชุมติดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

21 พฤศจิกายน 2557

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน 2557

...

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการงบจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๕๘

11 พฤศจิกายน 2557

...

ปศจ.กระบี่ ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดเกษตรกร Farmer Market

10 พฤศจิกายน 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมมาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแลโรงฆ่าสัตว์

7 พฤศจิกายน 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

31 ตุลาคม 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ตรวจรับรองและตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มสุกรและไก่เนื้อ

10 ตุลาคม 2557

...

ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๕๘

9 ตุลาคม 2557

...

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบใบรับรองเป็นฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง

1 ตุลาคม 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗

1 ตุลาคม 2557

...

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

26 กันยายน 2557

...

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กับการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

22 กันยายน 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าฟาร์มต้นแบบ

15 กรกฎาคม 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

29 สิงหาคม 2557

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ตลาดสดมหาราช จ.กระบี่

18 สิงหาคม 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และจังหวัดกระบี่เคลือนที่ อ.เมืองกระบี่

15 สิงหาคม 2557

...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขตที่ ๖ และ ๗ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ๒๕๕๗

13 สิงหาคม 2557

...

ปศจ.กระบี่ ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงฯ

13 สิงหาคม 2557

...

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีฯ ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดกระบี่

31 กรกฎาคม 2557

...

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี จังหวัดกระบี่

31 กรกฎาคม 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ติดตามผลการดำเนินของกลุ่มธนาคารโค-กระบือ และกลุ่มเข้มแข็ง

17 กรกฎาคม 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (อ.เมือง)

15 กรกฎาคม 2557

...

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่จัดประชุมชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่๒/๒๕๕๗

27 มิถุนายน 2557

...

ปศจ.กระบี่ เป็นประธานการประชุมหน่วยเฉพาะกิจควบคุมโรคระบาดสัตว์

24 มิถุนายน 2557

...

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบเงินรางวัลให้กับกลุ่มเกษตรกรชนะเลิศการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ

2 มิถุนายน 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

2 มิถุนายน 2557

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ดำเนินการตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงโรงคัดไข่

28 พฤษภาคม 2557

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและติดตามการแก้ปัญหากรณีเกิดโรคระบาด

28 พฤษภาคม 2557

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มต้นแบบฯ

28 พฤษภาคม 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าฟาร์มต้นแบบ

21 พฤษภาคม 2557

...

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศจ.กระบี่ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะขุน

15 พฤษภาคม 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และจังหวัดกระบี่เคลือนที่ อ.คลองท่อม

15 พฤษภาคม 2557

...

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบเงินบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรฯ

12 พฤษภาคม 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตไข่ไก่ ตามมติ Egg Board

29 เมษายน 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗

29 เมษายน 2557

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศการคัดเลือกเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ๘

24 เมษายน 2557

...

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่นำคณะเจ้าหน้าที่รดนำ้ขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2557

17 เมษายน 2557

...

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศจ.กระบี่ ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

4 เมษายน 2557

...

ปศจ.กระบี่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

31 มีนาคม 2557

...

จังหวัดกระบี่มอบใบรับรองเขียงสะอาดแก่ผู้ประกอบการ

28 มีนาคม 2557

...

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ สนง.ปศจ.กระบี่ ตรวจติดตามการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

27 มีนาคม 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และจังหวัดกระบี่เคลือนที่

20 มีนาคม 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่

25 กุมภาพันธ์ 2557

...

สนง.ปศจ.กระบี่ ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)

21 กุมภาพันธ์ 2557

...

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศจ.กระบี่ จัดถ่ายทอดความรู้ เรื่องสาธิตการเลี้ยงแพะขุนระดับฟาร์ม

20 กุมภาพันธ์ 2557

...

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่

17 กุมภาพันธ์ 2557

...

เลขานุการกรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความสุขในการทำงาน

11 กุมภาพันธ์ 2557