วิสัยทัศน์vision

"เกษตรกรผลิตปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัย เครือข่ายเข้มแข็ง"

พันธกิจmission
  1. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์
  2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
  3. ควบคุม กำกับ ดูแลการปศุสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
  4. ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์