การบริการservice

1. การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก, ไข่พันธุ์

รายละเอียดหลักฐานผู้รับผิดชอบ
 1. เขียนคำร้องขอเคลื่อนย้ายตามแบบ ร.๑
 2. ตรวจหลักฐาน
 3. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตเคลื่อนย้าย
 1. หนังสือรับรองจากปลายทาง 30 วัน รัศมี 10 กม. ที่ผ่านมาไม่พบโรคไข้หวัดนก
 2. หนังสืออนุญาตให้ลงเลี้ยงสัตว์ปีกใหม่
 3. ผลการตรวจ AI
 4. หมายเลขทะเบียนยานพาหนะและเส้นทางการเคลื่อนย้าย
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

2. ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

รายละเอียดหลักฐานผู้รับผิดชอบ
 1. เขียนแบบฟอร์มส่งตัวอย่างหรือเบิกอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
 2. ตรวจรับตัวอย่าง
 1. สถานที่เลี้ยงสัตว์
 2. ประวัติสัตว์
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

3. ขออนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์

รายละเอียดหลักฐานผู้รับผิดชอบ
 1. เขียนคำร้อง
 2. ตรวจสอบหลักฐาน
 3. เสียค่าธรรมเนียม
 1. รูปขนาด 4x5 ซม.(2 นิ้ว) 4 รูป
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. สำเนาใบอนุญาตบำบัดโรค
 4. ใบอนุญาตเจ้าของกิจการหรือสัญญาเช่าอาคาร
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. แผนผังสถานที่ขออนุญาต
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

4. ขอรับรองถานกักกันสัตว์เพื่อนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ

รายละเอียดหลักฐานผู้รับผิดชอบ
 1. เขียนคำร้อง
 2. ตรวจสอบหลักฐาน
 1. แบบ ตร.1
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือมอบอำนาจ
 5. หนังสือรับรองบริษัทจดทะเบียน
 6. แผนที่ฟาร์ม
 7. รูปถ่ายฟาร์มคอกสัตว์
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

5. จำหน่ายวัคซีน

รายละเอียดหลักฐานผู้รับผิดชอบ
 1. แจ้งความจำนงค์ต้องการซื้อวัคซีน
 2. ชำระเงินค่าวัคซีนกับเจ้าหน้าที่การเงิน
 3. รับวัคซีน
 1. บัตรประจำตัวประชาชน
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

6. ขออนุญาตค้าซากสัตว์

รายละเอียดหลักฐานผู้รับผิดชอบ
 1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
 2. เขียนคำร้องตามแบบใบ ร.1
 3. เสียค่าธรรมเนียม
 1. บัตรประจำตัวประชาชน
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

7. ขออนุญาตค้าสัตว์

รายละเอียดหลักฐานผู้รับผิดชอบ
 1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
 2. เขียนคำร้องตามแบบใบ ร.1
 3. เสียค่าธรรมเนียม
 1. บัตรประจำตัวประชาชน
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

8. ขอใบรับรองประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์

รายละเอียดหลักฐานผู้รับผิดชอบ
 1. เกษตรกรยื่นความจำนงค์ขอใบรับรองการประกอบอาชีพ
 2. รอรับใบรับรองการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์
 1. บัตรประจำตัวประชาชน
พัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

9. ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์

รายละเอียดหลักฐานผู้รับผิดชอบ
 1. เกษตรกรยื่นความจำนงค์ขอขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์
 2. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์
 1. บัตรประจำตัวประชาชน
...

10. หนังสืออนุญาตลงลูกไก่

รายละเอียดหลักฐานผู้รับผิดชอบ
 1. รับคำร้องขอใบมฐฟ.1
 2. ตรวจสอบหลักฐาน
 3. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตลงลูกไก่
 1. ใบคำร้องขอ มฐฟ.1
 2. ใบประเมินฟาร์ม (อำเภอประเมิน)
 3. ใบองค์ประกอบ 5 ประการ(อำเภอประเมิน)
 4. ผลตรวจโรคของพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ (AI)
พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

11. ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม และขอต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม

รายละเอียดหลักฐานผู้รับผิดชอบ
 1. รับคำร้องจากผู้ประกอบการ
 2. ตรวจสอบหลักฐาน
 3. รวบรวมเอกสารส่ง สสอ.1
 4. กำหนดวันตรวจร่วมกับ สสอ.1
 1. ใบคำร้องขอ มฐฟ.1
 2. ใบองค์ประกอบ 5 ประการ(อำเภอประเมิน)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาใบประกาศผู้ผ่านการอบรมผู้ประกอบการ
 6. ใบสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
 7. รูปถ่ายภายในฟาร์ม เช่น ประตูฟาร์ม,ห้องอาหาร, สภาพโรงเรือน ฯลฯ
 8. แผนผังภายในฟาร์มและแผนที่เดินทางไปฟาร์มพอสังเขป
 9. คืนใบประกาศฉบับเดิม (กรณีขอต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม)
 10. ขอต่ออายุมาตรฐานฟาร์มให้ส่งคำร้องก่อนหมดอายุ 1 เดือน
พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

12. ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์

รายละเอียดหลักฐานผู้รับผิดชอบ
 1. เขียนคำร้องขอต่อใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์
 2. ตรวจสอบหลักฐาน
 3. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์
 4. รวบรวมหลักฐานเสนอปศุสัตว์จังหวัด
 5. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตต่อใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์
 6. รวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งกรมปศุสัตว์(สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)
 1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. คืนใบขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์(ฉบับเดิม)
พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

13. ขออนุญาตขายอาหารสัตว์และต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

รายละเอียดหลักฐานผู้รับผิดชอบ
 1. เขียนคำร้องขออนุญาตขายอาหารสัตว์และต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
 2. ตรวจสอบหลักฐาน
 3. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาต
 1. คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์และต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. แผนที่เดินทางไปร้านขายอาหารสัตว์พอสังเขป
 5. กรณีต่ออายุให้คืนใบอนุญาตฉบับเดิม
 6. ค่าธรรมเนียมขออนุญาตขายอาหารสัตว์ขายปลีก 100 บาท ขายปลีกและขายส่ง300 บาท
พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์