ผลการปฏิบัติงานPerformance

รายงานผลการปฏิบัติราชการภาพรวมกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จากเดือน ตุลาคม 2556 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2557

รายงานผลการปฎิบัติงาน