ภารกิจหน้าที่incumbency

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบเกี่ยวกับ การกำกับ ดูแลงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป การเงินและบัญชี การวัสดุครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล งานดูแลรักษาอาคาร สถานที่ ติดต่อประสานงานทั่วไป งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ จัดทำแผนงาน งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์จัดทำยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงาน และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่ จัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุมครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการแผนงาน/งบประมาณ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงงานในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชน ในการให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ (FTA) ให้กับเกษตรกรเพื่อลดการเสียเปรียบทางการค้า ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

รับผิดชอบ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด้านการควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ รูปแบบการพัฒนา และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อพื้นที่ในการดำเนินการ จัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการสุขศาสตร์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอำนาจ ให้การปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำแผนและการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยของสินค้า ปศุสัตว์ รวมทั้ง การตรวจรับรอง ควบคุม การดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐาน เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบ ติดตาม รักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรองควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์ กำหนดกลยุทธ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้องและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบพัฒนาปศุสัตว์ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ควบคุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ บำรุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่น ๆ แนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ จัดเก็บข้อมูลการ ปศุสัตว์แนะนำและสาธิตการปลูก พืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง