ประวัติความเป็นมาhistory
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยมี นายประพาษ ภิรมย์รัตน์ เป็นปศุสัตว์จังหวัดคนแรก เดิมสำนักงานตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ จากนั้นเมื่อมีการก่อสร้างศูนย์ราชการ จึงได้ย้ายมาสร้างสำนักงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดกระบี่ ณ ถนนท่าเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
พ.ศ.๒๕๐๘ - ปัจจุบัน

. นายประพาศ  ภิรมย์รัตน์ ๒๕๐๘ - ๒๕๑๔
. นายวิฑูร  พรหมตระกูล ๒๕๑๔ - ๒๕๑๙
. นายธีรชัย  ลีเขียววงศ์ ๒๕๑๙ - ๒๕๒๔
. น.สพ.ธำรงค์  วงษ์สมบูรย์ ๒๕๒๔ - ๒๕๒๖
. นายศิริพงษ์  พานชวบุษป์ ๒๕๒๖ - ๒๕๓๑
. นายทวี  ธุระพันธ์ ๒๕๓๑ - ๒๕๓๔
. นายโอฐ  พัฒนาศักดิ์ ๒๕๓๔ - ๒๕๔๐
. นายวัชนะ  สุนทรวิภาต ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒
. นายสุภาพ  ภักดี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๒
๑๐ . นายไพรัช  ประทุมสุวรรณ ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓
๑๑ . นายธวัช  อุดมคณารัตน์ ๒๕๔๓ - ๒๕๔๖
๑๒ . นายชวพันธุ์  อันตรเสน ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐
๑๓ . นายสนอง  ศรีนันทพันธ์ ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓
๑๔ . นายวิบูลย์  เลิศวัฒนาสมบัติ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
๑๕ . นายณรงค์  เกิดศรี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
๑๖ . นายสุรพล  ธัญญเจริญ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
๑๗ . นายพงษ์พันธ์  ธรรมมา ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน