ข้อมูลปศุสัตว์live stock

ข้อมูลสถิติจำนวนสัตว์จังหวัดกระบี่

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
เกษตรกร 14,804 18,390 13,971
โคเนื้อ 22,135 24,284 16,817
โคนม 60 54 73
กระบือ 883 928 542
สุกร 21,719 30,865 23,085
แพะ 8,828 10,811 11,545
แกะ 61 59 77
ไก่เนื้อ 369,734 443,156 534,551
ไก่พื้นเมือง 294,827 324,011 232,358
ไก่ไข่ 38,602 75,167 91,489
เป็ด 31,149 35,877 33,187
สุนัข 19,153 22,698 13,531
แมว 17,324 18,064 9,831
ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

ข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2557

ข้อมูลสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ที่ได้รับการรับรอง ปี พ.ศ. 2560

ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ ปี พ.ศ. 2560

ผู้ขายอาหารสัตว์ ปี พ.ศ. 2560

สถานพยาบาลสัตว์

ลำดับที่ ชื่อสถานพยาบาล อำเภอ
1 ลักขณารักษาสัตว์ เมืองกระบี่
2 โรงพยาบาลสัตว์กระบี่ เมืองกระบี่
3 โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพกระบี่ เมืองกระบี่
4 ปกาสัยสัตวแพทย์ เหนือคลอง
5 บอลสัตวแพทย์ เหนือคลอง
6 คลินิคสัตวแพทย์รักษาสัตว์เหนือคลอง เหนือคลอง
7 คลินิกบ้านสัตวแพทย์ เมืองกระบี่
8 นพราชย์สัตวแพทย์ อ่าวลึก
9 คลีนิกสัตว์เล็ก เมืองกระบี่
10 เหนือคลองสัตวแพทย์ เหนือคลอง
11 คลีนิกสัตวแพทย์อ่าวลึก อ่าวลึก
12 โรงพยาบาลสัตว์ศิริราษฎร์ อ่าวลึก
13 คลองท่อมสัตวแพทย์ คลองท่อม

ทะเบียนฟาร์มเครือข่าย ปี พ.ศ. 2557